Školička Břeclav - dětská skupina

Projekt neziskové organizace Máte na víc, z.s.

... tak trochu jiná dětská skupina,

Při práci s dětmi se zaměřujeme na logopedickou prevenci, rozvoj řeči a všech ostatních oblastí zdravého vývoje dítěte.
Pracujeme podle stejného konceptu jako v odpoledních aktivitách a kurzech Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC.

Vzdělávací plán sestavujeme a konzultujeme se speciální pedagožkou, logopedkou a v případě potřeby i s dětskou psycholožkou.

Každý den procvičujeme všechny oblasti zdravého vývoje. Velký důraz klademe na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj řeči, rozšiřování slovní zásoby, grafomotoriky a nácvik sociálních interakcí. 

... která je ideální pro:

 • Děti od 2 do 6 let
  Děti si u nás zvyknou na školkový režim a kolektiv dětí, rozmluví se a trochu dozrají a potom se mohou bez problémů zařadit do běžné MŠ nebo až do předškolního vzdělávání. Je možné rovněž absolvovat předškolní rok s individuálním plánem vzdělávání.
 • Děti s neurovývojovým oslabením
  Například vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči a dalšími specifickými poruchami řeči, učení a chování. Je vhodná i pro děti, které jsou v péči logopeda a potřebují intenzivnější, a hlavně každodenní logopedickou podporu.
 • Děti, které nemají rády velký kolektiv
  Dětská skupinka má kapacitu maximálně 12 dětí, takže si u nás dítě postupně zvykne na kolektiv dětí, naučí se základní sociální dovednosti a přestup do běžné MŠ pro něj bude snadnější. Dbáme na rodinnou atmosféru, podporujeme kamarádství, pomoc jeden druhému a týmového ducha.
 • Děti, které potřebují individuální přístup
  Vašemu dítěti se bude neustále někdo věnovat. O děti se starají naše proškolené a certifikované chůvy. Součástí našeho týmu je odborná pedagogická pracovnice. Každý den je k dispozici logopedický preventista, který se dětem věnuje při pravidelných logochvilkách.
 • Všechny děti, které...
  ... potřebují něco doladit, posílit některou z oblastí zdravého vývoje, rozmluvit se, sociálně dozrát nebo jen potřebují začít svou "školkovou kariéru" v menším kolektivu, rodinném prostředí, při pravidelné a smysluplně zorganizované činnosti.

Naše práce je naše poslání

... proto ji děláme nejen rozumem, ale především srdcem

 

Ke každému dítěti přistupujeme s respektem

Respektujeme jejich odlišnosti i zvláštní potřeby. Denní činnosti přizpůsobujeme aktuálnímu stavu a psychickému rozpoložení dětí. Každé dítě je jedinečná osobnost, a proto ke všem dětem přistupujeme vždy s respektem.

Denní program připravujeme pečlivě a na míru

Každý člověk je jiný a proto se i plán denních čiností odvíjí od toho, jaké typy dětí se ve skupině sejdou a co právě potřebují řešit. Na každou hodinu se poctivě připravujeme a každou hodinu pečlivě vyhodnocujeme, pravidelně informujeme rodiče.

Každý den rozvíjíme všechny oblasti zdravého vývoje

Začínáme hrubou motorikou, neboť na ní navazují další aktivity a na jejím základě se rozvíjí i jemná motorika a následně i grafomotorika. Intenzivně procvičujeme i paměť, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci. Při všech našich aktivitách trénujeme pozornost a soustředění.

Velkou pozornost věnujeme rozvoji řeči a logopedické prevenci

Při každodenních "Logochvilkách" procvičujeme mluvení, komunikaci a artikulaci. Zaměřujeme se rovněž na správné dýchání a rozvoj pohyblivosti mluvních orgánů. Intenzivně se věnujeme oromotorice, správné výslovnosti, rozvoji řeči a rozšiřování slovní zásoby.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně

Bereme v úvahu jeho povahu, případnou míru neurovývojového oslabení, momentální duševní i tělesný stav a případné zdravotní nebo jiné problémy či omezení. Máme stanovena jasná pravidla a pravidelný denní režim, ale respektujeme i to, že každý občas "nemá svůj den".

Jsme tady nejen pro Vaše děti, ale i pro Vás, pro rodiče

Kromě aktivit pro děti pořádáme speciální vzdělávací akce, workshopy a besedy pro rodiče dětí, týkající se výchovy a zdravého vývoje dětí, zásad zdravého stravování, ale také problémů týkajících se komunikace v rodině, partnerského soužití a jiných aktuálních problémů.

Každý den s dětmi procvičujeme:

Vhodně rozvinutá hrubá motorika významně ovlivňuje následný vývoj jemné motoriky, vývoj řeči i okohybných svalů, tyto oblasti jsou důležitou součástí školní zralosti a připravenosti na vzdělávání dítěte.
Hrubá motorikaChůze, běh, skákání, přeskakování, prolézání, plazení, chůze po čtyřech, střídání pohybů těla...
Schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem i svalovou činností („polohocit“). Je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla, svalový tonus, průběh některých reflexů atd.
Propriorecepce - vnímání vlastního těla Propriocepční a senzomotorická cvičení, nácvik smyslového vnímání jednotlivých částí těla, jeho polohy a pohybu...
Je velmi důležitá při vytváření předpokladů pro celkový pohybový rozvoj dítěte v jeho dalším životě. Napomáhá mu získat sebedůvěru, nové pohybové dovednosti a koordinaci.
RovnováhaPřechod přes molitanovou motorickou sestavu, lavičku, či jen po rovné čáře nakreslené na zemi. Stoj na jedné noze. Cvičení na balanční podložce, bosu, balančních kamenech, gymnastických míčích...
Již od útlého věku je nutné s dětmi procvičovat pozornost a soustředění a vést je k cílenému zaměřování na objekt, činnost nebo myšlenku. Umět zaměřit duševní činnost na určitý objekt nebo děj, je prioritní i pro proces myšlení.
Pozornost a soustředěníSkládačky, puzzle, stavebnice, tvořivé sety, hry na postřeh, obrázkové hádanky, pracovní listy...
Schopnost mozku vnímat, přijímat, zpracovávat a uskladňovat informace a následně je používat. Každý z nás má několik pamětí. Krátkodobou a dlouhodobou, pracovní, sluchovou, zrakovou, emoční, sémantickou, logickou, mechanickou aj.
Paměť dlouhodobá a krátkodobáBásničky, říkanky, nácvik udržení krátkých informací v hlavě, zapamatování si jmen kamarádů, pexeso...
Je nedílnou součástí pochopení a porozumění řeči a obsahu sdělení. Sluch významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a myšlení. V předškolním věku je prioritní zaměření se na schopnost naslouchání, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť a vnímání rytmu.
Sluchové vnímání (schopnosti)Rozeznávání a přiřazování zvuků, rozlišování podobně znějících slov, rozklad slov na slabiky, vytleskávání...
Pomáhá dětem zapamatovat si obrázky, které vidí. Dobré zrakové vnímání je velmi důležité pro úspěšné plnění všech školních povinností. Může být příčinou některých specifických poruch učení, převážně dyslexie.
Zrakové vnímání (schopnosti)Vyhledávání předmětů, částí obrázků, pexeso, bludiště, skládání částí v celek. Rozeznávání barev, tvarů, obrazců...
Jedná se o postupné zdokonalování jemných pohybů rukou. Je velmi důležitá pro vývoj artikulačních svalů a tím se podporuje rozvoj řeči, ale je zásadní pro nácvik kreslení a psaní.
Jemná motorikaUchopování a manipulace s drobnými předměty, trénink obratnosti prstíků, práce s plastelínou či moduritem, navlékání korálků, vybírání drobných předmětů z vody, pinzetový úchop, trhání papíru, práce s nůžkami...
Soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány koordinovaným pohybem svalů v prstech při psaní a kreslení. Grafomotorické poruchy se objevují spolu s horší hrubou motorikou, koordinací těla a artikulačních orgánů a bývají důvodem odkladu školní docházky.
GrafomotorikaUvolňování paží, zápěstí, trénink hybnosti prstíků, nácvik správného úchopu a ideálního přítlaku na papír. Kreslení, malování, vybarvování...
Uvědomění si pozice nalevo, napravo, vepředu, vzadu, nahoře, dole a správné určení směru. Dále se jedná o ukotvení dětí v časových souvislostech díky pojmům jako: včera, dnes, zítra, v létě, loni atd.
Prostorová orientace a vnímání časuStavebnice, kostky, puzzle, manipulace s kostkami, dílky, jejich stavění na sebe, spojování, tříděním, zkrátka manipulací s předměty. Nácvik orientace v čase - konverzace o událostech, které se staly nebo teprve stanou...
Porozumění vztahům mezi čísly, vnímání množství a také pojmům nahoře, dole, méně, více, stejně, přidej, uber a nácvik jejich smysluplného používání.
Předmatematická představivostRozlišování základních geometrických obrazců, sestavování obrazců z kostek, cesta od jednoho bodu k druhému. Třídění předmětů podle: barvy, tavru, velikosti, pořadí, prostorového uspořádání, počtu. Nácvik pojmů: méně, více, stejně, žádný, nic, o jeden více/méně...
Dobře rozvinutá motorika mluvidel je jedním z předpokladů pro správný vývoj artikulace. S dětmi je nutné komunikovat, rozvíjet pohyblivost mluvních orgánů a zaměřit na dostatečnou svalovou sílu, rozsah pohybů jazyka a rtů.
OromotorikaOromotorická cvičení - vyplazování a pohyb jazyka uvnitř i vně úst, špulení rtů, mlaskání, pískání, dechová cvičení, nafukování balónku, ksichtíky a grimasy, ...
Nácvik sociálních dovedností, sociálních interakcí a komunikace. Především pak schopnost navazovat a ovlivňovat vztahy, posuzovat a hodnotit vzniklé situace, adekvátně na ně reagovat, řešit případné konflikty klidnou a smírnou cestou.
Sociální interakceInterakční hry zaměřené na emoce, prožitek, dotek, identifikaci a vciťování, spolupráci, řešení problémů a zdravé sebepojetí s cílem, naučit se otevřeně vyjadřovat své pocity, lépe porozumět sobě a ostatní, navazovat kontakty a spolupracovat, rozvíjet vnímání a pozorování, posílit vlastní, pocit vlastní hodnoty, pokojně řešit konflikty...

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.