Jak přihlásit dítě do dětské skupiny?

Předtím, než dítě do naší dětské skupiny přihlásíte, pročtěte si prosím důkladně následující řádky.
Obsahují totiž podmínky, které musí být splněny, abychom mohli Vaše dítě do naší dětské skupiny přijmout.

Oficiální zápis dětí do dětské skupiny na školní rok 2023/24

se uskuteční 2.6.2023 od 9:00 do 15:00 hod v kanceláři Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC

 • V tuto dobu si můžete v kanceláři Centra, vyzvednout přihlášku a ostatní dokumenty k zápisu.
 • Přihlášku můžete vyplnit a odevzdat přímo na místě nebo nejpozději do 11.6.2023 (osobně či e-mailem).
 • Uzávěrka a vyhodnocení prvního kola zápisu proběhne v týdnu od 12.6.2023 do 18.6.2023.
 • Rodiče budou o výsledcích informování prostřednictvím e-mailu nejpozději do 21.6.2023.
 • Druhé kolo se uskuteční pouze v případě, že po prvním kole nebudou všechna místa v dětské skupině obsazena.

Podmínky pro zápis dítěte do dětské skupiny 

 1. Služba pravidelné péče o dítě je určena pro děti od dvou let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního režimu, kdy je splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, vykonává samostatně výdělečnou činnost, studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá (je evidovaný jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce).
  Tato podmínka je splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení.
 2. Každé přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo dokladovat, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Součástí přihlášky do zařízení je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte navštěvovat zařízení péče o děti.
 3. Do dětské skupiny Školička Břeclav přijímáme i děti s neurovývojovým oslabením, například s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči a dalšími specifickými poruchami řeči, učení a chování. Je vhodná i pro děti, které jsou v péči logopeda a potřebují intenzivnější, a hlavně každodenní logopedickou podporu.
 4. Přijetí dětí s ostatními speciálními potřebami jsou řešeny individuálně a posuzovány s ohledem na naše prostory, jejich vybavení a kvalifikaci pečujících osob.

Proces přihlášení dítěte do dětské skupiny 

 1. Přihlásit dítě do DS lze i kdykoliv během roku – rozhodující je volná kapacita.  Přednostně kontaktujeme děti z čekací listiny.
 2. O přijetí do dětské skupiny rozhoduje statutární zástupce organizace.
 3. Děti jsou do DS přijímány na základě písemné žádosti jejich zákonného zástupce, staršího 18 let (dále jen "rodič") a to zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku, od září do srpna následujícího roku.
 4. Rodiče kontaktují administrativní pracovnici (kancelar@skolickabreclav.cz) a obdrží Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny. V případě, že je Žádostí více, než je kapacita zařízení, budou Žádosti posouzeny na základě Hodnotících kritérií (věk dítěte, pořadí přihlášení...).
  Vzhledem k povaze našich služeb jsou přednostně přijímány děti k celoměsíční docházce a děti do 3 let věku.
 5. Rodiče jsou o výsledku výběrového řízení informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky zodpovědným zaměstnancem dětské skupiny.
  V případě kladného vyřízení jsou pozváni k podpisu Smlouvy o zabezpečení výchovy a péče v dětské skupině.
  Na této schůzce obdrží rodiče formuláře dokumentů, které je potřeba před nástupem dítěte do dětské skupiny doložit.
  Jedná se následující dokumenty:
  - Evidenční list dítěte
  - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny  (jehož součástí je i potvrzení o zákonem předepsaných        očkováních)
  - Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  - Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ (v případě, že je rodič OSVČ)
  - Monitorovací list podpořené osoby
  - Souhlas s poskytnutím osobních údajů
 6. Děti jsou do dětské skupiny zařazovány po předchozí adaptační přípravě, která trvá cca 1 týden, dle individuálních dispozic dítěte. Adaptační plán sestavuje pečující osoba po dohodě s rodiči dítěte.
 7. Děti, které se do dětské skupiny nedostanou, jsou zapsány na „čekací listinu“ a v případě, že se uvolní místo v dětské skupině, jsou jejich rodiče oslovováni přednostně.
  V případě, že se Vaše dítě nedostane do dětské skupiny, můžete využít služeb našeho Dopoledního klubu, který v Centru pro rodinu MÁTE NA VÍC funguje od září 2023. 
 8. Před přihlášením Vašeho dítěte do dětské skupiny si prosím pečlivě prostudujte Provozní řád dětské skupiny Školička Břeclav